Hubungan Kedah-Pulau Pinang

Hubungan Kedah-Pulau Pinang, 1786 – 1900 Kertas ini akan membincangkan hubungan Kedah – Pulau Pinang dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Bukanlah juga matlamat kertas ini untuk memperincikan sernua aspek tersebut tetapi hanya mengupas isu dan persoalan-persoalan hubungau dua hala negeri berjiran ini. Pulau Pinang sebelum 1786 merupakan sebahagian negeri Kedah- Demikian juga Seberang Prai…